Group 1 Ride Wednesday 14 Sept 2022 to Egton/Egton Bridge